Αρχική

Αυτή την περίοδο η ιστοσελίδα μας ανανεώνεται –  Απολογούμαστε για τυχόν προσωρινές δυσλειτουργίες ή κενά. 

Our website is currently being updated – We apologize for any temporary malfunctions or gaps. 

 

Financing the Energy Transition:
Status and Future Challenges

 

The present publication inaugurates the brand newscientific series “European Energy Publications”,

EU’s policies on promoting the gradual transition towards clean energy and a carbon-neutral economy aim to create a modern, stable legal environment and set a roadmap on how the EU can stimulate the necessary public and private investments deemed critical to achieve its goals following the Paris Agreement. This publication is set to analyze the aspects that hold a key role in the success of these policies. Εditedby the Hellenic Energy Regulation Institute and published by Eurasia Publications, it constitutes a collective effort to address selected critical issues surrounding the complex environment of the financing approaches for the implementation of the Clean Energy transition in Europe.