Αρχική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Διάλογοι με την Ηγεσία της Χώρας

Το βιβλίο αυτό καταγράφει τις απόψεις επτά κορυφαίων ηγετών της ελληνικής πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής ζωής σε σχέση με τη θέση της χώρας μας στο διεθνές σύστημα και την πορεία που καλείται να ακολουθήσει, προκειμένου να κατοχυρώσει την ασφάλεια και την ευημερία της και να ανταποκριθεί με επιτυχία στις μεγάλες προκλήσεις του αύριο.

Η υψηλή στρατηγική αφορά την ανάπτυξη, κινητοποίηση και συνδυασμένη χρήση των διαφόρων μέσων ισχύος που διαθέτει ένα κράτος, προκειμένου να προωθηθούν στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος, στην ειρήνη όπως και στον πόλεμο, οι βασικοί πολιτικοί στόχοι του. Η διαμόρφωση συνειδητής, ρεαλιστικής και συνεκτικής υψηλής στρατηγικής είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για κάθε κράτος, αν όχι αναγκαιότητα που επιτάσσει το απρόβλεπτα και αυξανόμενα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο για μία χώρα όπως η Ελλάδα, τα χρόνια προβλήματα ασφαλείας της οποίας εμφανίζονται σήμερα ιδιαιτέρως οξυμένα.

Οι διάλογοι αυτοί παρέχουν σαφή εικόνα του μακροπρόθεσμου προσανατολισμού της ελληνικής ηγεσίας, διαφωτίζουν τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της ακολουθούμενης εθνικής πολιτικής και θεματοποιούν τα βασικά στοιχεία της.